میتاپ دوشنبه های انگیزشی

Motivation Monday Meetup

Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Lorem ipsum dolor sit amet elit.

زمان رسیدن به اجرا بعدی

زمان میتاپ را در دفتر یاداشت خود ثبت کنید

 
 

میتاپ دوشنبه های انگیزشی چیست ؟

what is Motivation Monday Meetup?

میتاپ دوشنبه های انگیزشی رویدادی در مسیر خود شکوفایی، تحول، رشد، خودباوری، خودیاری و تغییر نگرش در طرزفکر زیست خود است

سخنران ها

محمد ممبینی

محمد ممبینی
راهبر و تسهیلگر